bvl image

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

a) Uitsluitend onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Strijdige voorwaarden van de besteller worden door ons niet erkend, behalve als wij met de geldigheid ervan uitdrukkelijk schriftelijk hebben toegestemd. Onze algemene voorwaarden gelden ook indien wij bekend waren met deze strijdige voorwaarden en zonder voorbehoud aan de besteller hebben geleverd.

b) Alle getroffen overeenkomsten zijn schriftelijk in het contract opgenomen. 

c) Onze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig voor bedrijven als bedoeld in § 310 deel 1 van het Burgerlijk Wetboek. 

 

2. Offertes

Bestellingen die offertes zijn volgens § 145 van het Burgerlijk Wetboek, kunnen wij binnen twee weken na ontvangst aannemen.

 

3. Prijzen en betalingsvoorwaarden

a) Zover niets anders is overeengekomen, gelden onze prijzen "af fabriek" zonder verpakking; deze worden afzonderlijk berekend.

b) Onze prijzen zijn exclusief de wettelijk voorgeschreven btw; deze wordt apart vermeld op de factuur tegen het wettelijke tarief op de factuurdatum.

c) Korting mag uitsluitend in mindering worden gebracht als dit specifiek en schriftelijk is overeengekomen.

d) Als er geen andere contractuele regeling geldt, dan is de koopsom netto, binnen 30 dagen betaalbaar, mits de bestelling binnen de gestelde termijn is geleverd.

e) De besteller heeft alleen dan recht tot verrekening als zijn tegenvorderingen rechtmatig en onbetwistbaar zijn geconcludeerd en door ons zijn erkend. Bovendien heeft hij alleen recht tot retentie in die mate waarin zijn tegenvordering op dezelfde contractuele verhouding berust. 

 

3a. Prijsaanpassings- en toeleveringsvoorbehoud

a) De contractueel overeengekomen prijs is onder voorbehoud. In geval van levering hebben wij recht op een evenredige verhoging van de overeengekomen prijs, indien de kosten van grondstoffen, energie, invoerrechten, heffingen enz. tussen de orderverlening en de levering buiten onze schuld (bijv. als gevolg van de coronapandemie of in geval van overmacht) met meer dan 10% zijn gestegen en de vervaardiging van de te leveren goederen daardoor voor de klant duurder is geworden. Een prijsverhoging dient tenminste 6 weken vóór levering aan de klant te worden medegedeeld; deze kan binnen 10 dagen na ontvangst van de mededeling bezwaar maken tegen de prijsverhoging. In geval van bezwaar hebben wij de keuze tussen terugtrekking uit het contract of levering tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs. Wij moeten onze beslissing onmiddellijk aan de klant bekendmaken. Als wij ons terugtrekken uit het contract, zijn verdere aanspraken van de klant uitgesloten.

b) Indien wij bindende leveringstermijnen om redenen, waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, niet kunnen nakomen (niet-beschikbaarheid van de prestatie), zullen wij de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen en tegelijkertijd de verwachte nieuwe leveringstermijn aan hem meedelen. Indien de prestatie ook binnen de nieuwe leveringstermijn niet beschikbaar is, hebben wij het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden; een reeds door de klant betaalde vergoeding zullen wij onmiddellijk terugbetalen. Als geval van niet-beschikbaarheid van de prestatie in deze zin geldt met name de niet tijdige levering door onze toeleverancier, indien wij een congruente dekkingstransactie hebben gesloten, noch wij noch onze toeleverancier schuld hebben of wij in het individuele geval niet tot levering zijn verplicht.

 

4. Levertijden

a) De door ons aangegeven levertijden zijn uitsluitend bindend, als de bindende aard hiervan uitdrukkelijk is overeengekomen. De aanvang van de door ons aangegeven levertijd vereist de vaststelling van alle technische en commerciële vraagstukken. Bovendien geldt onze leveringsverplichting onder voorwaarde dat de besteller aan zijn verplichtingen tijdig en correct heeft voldaan.

b) Indien de besteller de inontvangstneming vertraagt en bij schending van andere plichten tot medewerking door eigen schuld van de besteller, hebben wij recht op vergoeding van de ontstane schade inclusief eventuele bijkomende kosten zonder afbreuk te doen aan ons recht op verdere vorderingen.

c) Als aan de vereisten van deel b is voldaan zal het risico van verlies en toevallige verslechtering op dat moment waarop de besteller achterstallig is geworden op deze overgaan.

d) Leveringstermijnen zullen worden nageleefd als de te leveren goederen voor het aflopen van de overeengekomen termijn onze fabriek hebben verlaten of wij de bereidheid tot levering hebben meegedeeld.

e) Blijven wij in gebreke en vloeit hieruit voor de klant schade voort, dan heeft hij het recht een standaard forfaitaire compensatie te eisen. Deze bedraagt voor elke volledige week 0,5%, echter in het geheel niet meer dan 3% van de waarde van dat deel van de levering, dat ten gevolge van de vertraging niet tijdig of niet in overeenkomst met de overeenkomst kan worden gebruikt. Blijven wij in gebreke, dan moet de klant eerst een wachttermijn van 4 weken aanhouden voordat vorderingen kunnen worden gemaakt. Indien wij binnen deze wachttermijn leveren, dan blijven wij niet in gebreke.

f) Overeengekomen levertijden worden op deugdelijke wijze uitgebreid in geval van onvoorziene voorvallen die buiten de invloedssfeer van BvL liggen, zoals staking, uitsluitingen, operationele onderbrekingen, vertraging in de levering van materialen, onverschillig of deze belemmeringen bij ons of bij de leverancier voorkomen.

g) In het geval dat de klant ons - met inachtneming van de wettelijk vastgestelde uitzonderlijke omstandigheden - na de vervaldag een redelijke termijn geeft en wij aan deze termijn niet kunnen voldoen, dan heeft de besteller in het kader van de wettelijke bepalingen het recht de overeenkomst te herroepen. Hij verbindt zich ertoe op verzoek van de leverancier binnen een redelijke termijn te verklaren of hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, dan vervalt het recht op compensatie voor het in gebreke blijven.

h) Indien een contractant door overmacht niet aan zijn contractuele verplichtingen kan voldoen, wordt deze zonder in gebreke te worden gesteld tot aan het wegnemen van het contractuele obstakel vrijgesteld van de nakoming aan deze contractuele plichten. De wederpartij wordt in zoverre en zolang vrijgesteld van de verplichting tot tegenprestatie als de contractant door overmacht niet aan zijn contractuele verplichting kan voldoen. Overmacht is een van buiten komende, niet te voorziene en ook door toepassing van redelijkerwijs te verwachten zorgvuldigheid en technisch en economisch passende middelen niet of niet op tijd afwendbare gebeurtenis. Hiertoe behoren voornamelijk natuurrampen, oorlog, staking, pandemieën, terroristische aanslagen, stroomuitval, uitval van telecommunicatieverbindingen alsmede restricties van overheidswege (bv. sancties). 
De betreffende contractant dient de andere contractant onmiddellijk in kennis te stellen en over de redenen van overmacht en de vermoedelijke duur te informeren. Hij zal zijn best doen om met alle technisch mogelijke en economisch te verantwoorden middelen ervoor te zorgen dat hij zo spoedig mogelijk weer aan zijn plichten kan voldoen. De contractanten zijn verplicht om naar gelang hun mogelijkheden samen te werken bij het verhelpen van storingen in de bedrijfsvoering die door overmacht zijn veroorzaakt. Als een contractant desondanks langere tijd of duurzaam niet aan zijn contractuele verplichtingen om redenen van overmacht kan voldoen, kan hij 3 maanden na het intreden van het door overmacht veroorzaakte prestatieobstakel het contract ontbinden als het prestatieobstakel op dat moment nog bestaat. 

i) Aanvullende wettelijke aansprakelijkheid en rechten van de besteller blijven voorbehouden.

 

5. Risico-overgang - verpakkingskosten

a) Als het contract of de opdrachtbevestiging geen andere regeling vermeldt, geldt levering „af fabriek“ als overeengekomen.

b) Wij nemen transport- en alle andere verpakkingsmaterialen die aan de verpakkingsvoorschriften voldoen niet terug. De besteller is verplicht het recyclen van verpakkingen op eigen kosten uit te voeren.

c) Indien door de besteller gewenst, kan de levering door een transportverzekering worden gedekt. Eventuele kosten dienen in dit geval door de besteller te worden gedragen.

 

6. Garantie

a) Garantieclaims van de besteller vooronderstellen dat deze zijn conform §377 HWB verschuldigde onderzoeks- en afkeuringsverplichtingen op de voorgeschreven wijze is nagekomen. 

b) Voor zover het gekochte voorwerp een gebrek vertoont, hebben wij naar onze keuze recht op nalevering in de vorm van het verhelpen van het gebrek of op het leveren van een nieuw artikel zonder gebrek. In geval van het verhelpen van het gebrek verplichten wij ons alle noodzakelijke vergoedingen met het oog op het verhelpen van het gebrek te dragen, met inbegrip van de kosten voor transport, reizen, werk en materiaal. 

c) Als de nalevering niet lukt en is een vermindering in het belang van de afnemer onredelijk, dan heeft de besteller naar zijn inzicht het recht herroeping of vermindering te eisen. Indien wij verantwoordelijk zijn voor gebreken uitsluitend op basis van verminderde nalatigheid, dan hebben wij onverminderd recht op een geraamde vergoeding voor een nalevering. 

d) Wij garanderen na levering of na gedocumenteerde ingebruikneming de contractueel overeengekomen aard van de goederen en afwezigheid van fouten voor een periode van 12 maanden of 1.000 bedrijfsuren - afhankelijk van wat eerder komt. De ingebruikneming moet echter ten minste 6 maanden na levering volgen. 

e) Aanduidingen van gebreken moeten onmiddellijk en schriftelijk plaatsvinden. 

f) Voorwaarde voor de uitoefening van het recht op garantie is een correct onderhoud overeenkomstig de gebruikshandleiding, evenals het beoogde gebruik van de goederen. 

g) Voor schade die niet door de levering zelf is ontstaan, zijn wij aansprakelijk - ongeacht om welke juridische reden - echter uitsluitend 

  • a. bij nalatigheid
  • b. bij grove nalatigheid van de eigenaar/instellingen of leidinggevenden,
  • c. bij mogelijk letsel van leven, lichaam of gezondheid
  • d. bij gebreken die wij te kwader trouw hebben verzwegen
  • e. in het kader van garantie
  • f. bij gebreken van de geleverde goederen, voor zo ver volgens de wetgeving op de productaansprakelijkheid voor personen - of materiële schade aan zaken voor particulier gebruik, aansprakelijk is.

Bij mogelijke schending van essentiële contractuele verplichtingen zijn wij tevens aansprakelijk voor grove nalatigheid van niet leidinggevende medewerkers en bij lichte nalatigheid, in het laatste geval beperkt tot de typisch contractuele redelijkerwijs te verwachten schade. Aanvullende aanspraken zijn uitgesloten. 

h) Aansprakelijkheid voor letsel door schuld van leven, lichaam of de gezondheid blijven onverlet; dit geldt tevens voor de verplichte aansprakelijkheid onder de wetgeving op de productaansprakelijkheid. 

i) Behoudens in het bovenstaande niet iets anders is geregeld, is aansprakelijkheid overigens uitgesloten. 

j) Alle aanspraken van de besteller, op welke juridische grond ook, verjaren na 12 maanden. Voor aanspraken op schadevergoeding volgens deel 6 g) a-f, zijn de wettelijk vastgestelde termijnen van toepassing. Deze worden tevens toegepast bij gebreken aan een bouwwerk of voor geleverde goederen, die overeenkomstig hun gewoonlijke beoogde gebruik voor een gebouw werden gebruikt en de gebrekkigheid daarvan heeft veroorzaakt. 

k) De verjaringstermijn in het geval van uitstelling van de levering volgens §§ 478, 479 van het Burgerlijk Wetboek blijft onverlet; deze bedraagt 5 jaar gerekend vanaf de levering van de gebrekkige goederen 

l) Iedere verdere aansprakelijkheid voor compensatie, zoals hierboven aangegeven, is - ongeacht de juridische aard van de vordering - uitgesloten. Dit geldt in het bijzonder voor aanspraken op schadevergoeding vanwege schuld bij het sluiten van de overeenkomst, vanwege overig plichtsverzuim of vanwege strafbare aanspraken op vergoeding van materiële schade conform § 823 van het Burgerlijk Wetboek. Voor zover de aanspraak op schadevergoeding ten opzichte van ons is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook met betrekking tot de persoonlijke aansprakelijkheid voor schadevergoeding van ons administratieve, leidende en technische personeel, onze werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en assistenten. 

 

7. Eigendomsvoorbehoud

a) Wij behouden ons het eigendom van de goederen voor, totdat alle betalingen van de leveringsovereenkomst zijn voldaan. Bij gedrag van de besteller dat in strijd is met de voorwaarden in de overeenkomst, vooral bij betalingsverzuim, zijn wij gerechtigd de goederen terug te nemen. De terugname van de goederen door ons mag niet als annulering van de overeenkomst worden geduid, behalve als dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. De panding van de goederen door ons betekent altijd de annulering van de overeenkomst. Na terugname van de goederen zijn wij bevoegd dit te gelde te maken. De opbrengst wordt tegen de betalingsverplichting van de besteller in mindering gebracht - minus de kosten van het te gelde maken. 

b) De besteller is verplicht zorgzaam met de goederen om te gaan. Hij is vooral ook verplicht deze op eigen kosten in voldoende hoogte tegen brand-, water- en diefstalschade op nieuwwaarde te verzekeren Indien er onderhouds- en inspectiewerkzaamheden nodig zijn, moet de besteller deze op eigen kosten tijdig uit laten voeren. Beslagleggingen of andere ingrepen door derden dient de besteller ons onmiddellijk schriftelijk mede te delen. Voor kosten die ontstaan om dergelijke aanspraken volgens § 771 ZPO te vermijden, is de besteller verantwoordelijk, behalve als deze kosten bij deze derden kunnen worden geïncasseerd. 

c) De besteller heeft het recht de goederen volgens de normale bedrijfsvoering te verkopen; hij staat reeds nu alle vorderingen ter hoogte van het laatste factuurbedrag inclusief btw van onze vordering toe, die hem te goede komen uit de wederverkoop aan zijn afnemers of een derde partij, en ongeacht het feit, of de goederen zonder of na verwerking is verkocht. De besteller blijft ook na de overdracht bevoegd deze vordering in te vorderen. Onze bevoegdheid deze vordering zelf in te vorderen blijft hierdoor onaangetast. Wij verplichten ons echter de vordering niet in te vorderen zolang de besteller aan zijn betalingsverplichtingen uit de ontvangen betalingen voldoet, niet in verzuim van betaling geraakt en er vooral ook geen faillissements-, schikkings- of insolventieprocedure of betalingsstop is gestart. Als dit echter wel het geval is, kunnen wij eisen dat de besteller ons op de hoogte brengt van overgedragen vorderingen en de desbetreffende debiteuren en dat hij alle nodige informatie voor invordering met de desbetreffende documenten aan ons overhandigt en aan de debiteur (derde) meedeelt dat er overdracht heeft plaatsgevonden. 

d) De bewerking of omwerking van de goederen door de besteller wordt altijd voor ons uitgevoerd. Indien de goederen met andere ons niet toebehorende zaken verwerkt, dan verwerven wij het mede-eigendom van de nieuwe handelswaar in vergelijking tot de waarde van de goederen (laatste factuurbedrag inclusief btw) op de andere verwerkte zaken ten tijde van de verwerking. Voor het door bewerking ontstane product geldt overigens hetzelfde als voor het onder voorbehoud geleverde goederen. Als de goederen met andere, door ons niet toebehorende producten onafscheidelijk vermengd wordt, dan verwerven wij eveneens het mede-eigendom aan het nieuwe product in verhouding tot de waarde van de goederen ten opzichte van de andere vermengde producten ten tijde van de vermenging. Als de vermenging op een wijze gebeurt, waaruit kan worden geconcludeerd dat het product van de besteller het hoofdproduct is, dan wordt overeengekomen dat de besteller een passend aandeel aan het mede-eigendom aan ons overdraagt. De besteller houdt het op deze wijze ontstane eigendom of mede-eigendom voor ons in bewaring. 

e) De besteller draagt aan ons de vorderingen ter zekerheid van onze vorderingen tegen hem over, die door de verbinding van de goederen met een perceel tegen een derde ontstaan. 

f) Wij verplichten ons de aan ons toekomende zekerheden op aanvraag door de besteller in die mate vrij te geven, waarin de realiseerbare waarde van onze zekerheden de te garanderen vordering met meer dan 10% te boven gaat. Het is ons recht de vrij te geven zekerheid te selecteren. 

 

8. Voorwaarden voor tests op een landbouwbedrijf en bewijzen

a) Voor het verlenen van het gebruik van tests op een landbouwbedrijf of op het veld is een rechtsgeldige definitieve koopovereenkomst vereist. Aangaande de gebruikstest op het landbouwbedrijf of op het veld dient een bevestiging van de fabrikant ter tafel te liggen. 

b) De machines moeten na ontvangst worden getest als er geen speciale datum is overeengekomen. De test op het landbouwbedrijf of op het veld mag niet langer duren dan 3 dagen, tenzij anders is overeengekomen. 

c) Bij correcte werking is de ontvanger verplicht de machine met de overeengekomen voorwaarden over te nemen. Een test op het landbouwbedrijf of op het veld wordt tevens als geslaagd beschouwd, wanneer de machine langer dan 3 dagen of de overeengekomen periode in gebruik was. Indien een test op het landbouwbedrijf of op het veld niet slaagt, dan moet dit door beide partijen schriftelijk worden bevestigd en de klant kan de machine vrij van schade en gereinigd teruggeven. De gebruiker is aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit een onjuist gebruik van de machine. 

d) Indien een machine aan een klant ter beschikking wordt gesteld voor gebruik ten behoeve van overbrugging of demonstratie of iets anders, dan blijft de machine eigendom van het bedrijf Bernard van Lengerich GmbH & Co. KG. 

e) De machine wordt de klant ter overbrugging of demonstratie voor een overeengekomen periode ter beschikking gesteld en kan op elk gewenst moment door ons worden opgeëist. 

f) De klant verplicht zich zorgvuldig en behoedzaam met de machine om te gaan. De machine mag niet toegankelijk zijn voor derden. De klant is aansprakelijk voor verlies van of schade aan de machine om reden van nalatigheid of onjuist gebruik, alsmede voor zelfstandige wijzigingen. De klant is tevens verantwoordelijk voor schade door diefstal, vandalisme, vuur en water. In dit opzicht moet eventueel een aansprakelijkheidsverzekering en een verzekering voor materiële schade worden afgesloten. 

g) De klant moet de machine in de staat teruggeven, waarin deze zich bij de overdracht bevond. De machine mag uitsluitend gebruikssporen vertonen, die bij het beoogd gebruik in verband met deze overeenkomst onvermijdelijk zijn. De klant is niet aansprakelijk voor slijtage of schade veroorzaakt door slijtage zelf. Slijtage moet onmiddellijk aan de BvL worden gemeld. 

 

9. Bevoegde rechtbank - plaats van uitvoering - anders

a) Indien de besteller een handelaar is, is de plaats van ons hoofdkantoor de plaats van jurisdictie. Wij hebben echter het recht de besteller tevens bij de rechtbank in zijn woonplaats aan te klagen. 

b) Hier geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland; toepassing van het VN-kooprecht is uitgesloten. 

c) Als het contract of de opdrachtbevestiging geen andere regeling vermeldt, is onze zetel tegelijk ook plaats van uitvoering. 

d) De partijen verbinden zich ertoe niet voldoende geregelde punten vriendschappelijk zo goed mogelijk te regelen met het oog op een langdurige samenwerking in wederzijds belang.

 

10. Bescherming persoonsgegevens

Wij houden ons aan de relevante wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens van klanten. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring op www.bvl-group.de/en/data-privacy-statement/.