bvl image

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

voor de V-Dairy Feeder (DF) TMR

 

VOORWERP VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Het V-DAIRY FEEDER-systeem (DF) is een mobiel voermanagementsysteem, waarmee het volledige voerproces kan worden beheerd, georganiseerd en gedocumenteerd. Het product V-DAIRY Feeder bestaat uit een webtoegang tot de voersoftware en een weegcomputer (DF Box), die de interface vormt tussen de voermengwagen en de websoftware. Het systeem vereist een technische infrastructuur van een weeginrichting op de voermengwagen (weegsensoren en bekabeling) alsmede een mobiel eindapparaat (aanbeveling: iOS 11, iPhone 7 of nieuwer of Android 9 Minimale eis: Android 5-9 vanaf versie 5.0.2, iOS vanaf versie 8) met een WLAN-interface. Eventueel is het gebruik van een actieve SIM-kaart in het mobiele eindapparaat of in de DF Box nodig. Hiervoor moet een afzonderlijke overeenkomst met een lokale netwerkprovider worden gesloten. Anders kan ook een lokaal WLAN-netwerk worden gebruikt. Zorg ervoor dat in het gebruiksgebied altijd een goede mobiele of datanetwerkverbinding beschikbaar is. Om de volledige reikwijdte van het systeem te benutten, raden wij aan een SIM-kaart in de DF Box te plaatsen (let op het toegestane datavolume).

 

ALGEMENE VOORWAARDEN DF

BvL verleent de klant het recht om het webgebaseerde voermanagementsysteem V-DAIRY FEEDER te gebruiken voor het beheer en de bewerking van voergegevens gedurende de overeengekomen licentieperiode. Bij het product V-DAIRY Feeder betreft het een product van Bernard van Lengerich Maschinenfabrik GmbH & Co KG. Naast deze productspecifieke AV gelden de AV van Bernard van Lengerich Maschinenfabrik GmbH & Co. KG. Deze kunnen onder AV (Algemene Voorwaarden)

Door de BvL-website te bezoeken en/of BvL-diensten te gebruiken, maakt u gebruik van onze service en gaat u akkoord met onze voorwaarden. De Algemene Voorwaarden van DF zijn van toepassing op alle gebruikers en gebruikers van de website en de DF-software. Lees deze Algemene Voorwaarden aandachtig door voordat u de website of de DF-software opent of gebruikt. Indien u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet bezoeken en geen gebruik maken van de diensten. Op deze pagina kunt u te allen tijde de actuele versie van de Algemene Voorwaarden bekijken. Wij behouden ons het recht voor een deel van deze voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze pagina regelmatig op wijzigingen te controleren. Het verdere gebruik van of bezoek tot de website na het plaatsen van wijzigingen houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

Uitsluitend onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Strijdige voorwaarden van de besteller worden door ons niet erkend, behalve als wij met de geldigheid ervan uitdrukkelijk schriftelijk hebben toegestemd. Onze algemene voorwaarden gelden ook indien wij bekend waren met deze strijdige voorwaarden en zonder voorbehoud aan de besteller hebben geleverd. Alle verdere gemaakte afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd in een aanvullende overeenkomst. Onze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig voor bedrijven als bedoeld in § 310 deel 1 van het Burgerlijk Wetboek. Voor het gebruik van het DF-systeem is het gebruik van de DF-website alsmede van de DF-software vereist. Beide worden door Bernard van Lengerich Maschinenfabrik GmbH & Co. KG (BvL) geëxploiteerd. BvL biedt deze diensten, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten, die beschikbaar zijn vanaf deze site, aan u aan op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, richtlijnen en instructies die hier worden vermeld. BvL behoudt zich het recht voor om te allen tijde om welke reden dan ook de service of het gebruik van het systeem aan iedereen te weigeren. BvL maakt attent op het feit dat de inhoud ongecodeerd kan worden overgebracht en dat de overdracht kan plaatsvinden via verschillende netwerken en wijzigingen om zich aan te passen aan de technische vereisten van de verbindingsnetwerken of -apparaten.

 

JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN DE INFORMATIE

BvL aanvaardt geen verantwoordelijkheid indien de informatie op deze website en de DF-software niet juist, volledig of up-to-date is. Elk vertrouwen in het materiaal op deze website is op eigen risico. Als basis voor de besluitvorming dienen nog andere informatiebronnen te worden geraadpleegd of dient persoonlijk contact met BvL te worden gezocht.

Deze website en de DF- software kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is niet noodzakelijkerwijs up-to-date en dient enkele ter informatie. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website en de DF-software te allen tijde te wijzigen, zijn echter niet verplicht om de informatie op onze website bij te werken.

 

PRESTATIES EN PRIJZEN

De DF-dienst wordt aan de klant ter beschikking gesteld als een licentie voor de duur van één jaar tegen een gebruiksvergoeding (tenzij schriftelijk anders overeengekomen). De gebruiksvergoeding wordt telkens vooraf in rekening gebracht. Aan het einde van de contractperiode wordt automatisch een nieuwe factuur voor het gebruik van het systeem opgemaakt. Als deze factuur is betaald, wordt de licentietermijn met een jaar verlengd. Als de factuur niet wordt betaald, behouden wij ons het recht voor het contract na voorafgaande aanmaning eenzijdig te ontbinden en de toegang tot het DF-systeem (inclusief de opgeslagen gegevens) te blokkeren. De aanbieder heeft het recht om de prijzen voor de contractuele prestaties redelijkerwijs te verhogen ter compensatie van stijgingen van personeels- en andere kosten. De aanbieder zal de klant schriftelijk of per e-mail op de hoogte brengen van eventuele prijsverhogingen; de prijsverhogingen gelden niet voor de periodes waarvoor de klant reeds betalingen heeft verricht. BvL behoudt zich het recht voor de dienst (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. BvL is jegens de gebruiker of derden niet aansprakelijk voor wijzigingen, prijswijzigingen, opschortingen of onderbrekingen van de dienst. De jaarlijkse licentievergoeding omvat o.a. ondersteuning, updates en onderhoud van de software en serverhardware alsmede eventuele aanvullende licentievergoedingen aan derden.

 

DIENSTEN

Updates, gegevensback-up en verdere ontwikkelingen van het programma V-DAIRY FEEDER staan binnen het kader van de gebruikerslicentie gratis ter beschikking aan de klant. Het programma draait op een webserver. Deze webserver wordt beheerd en onderhouden. Diensten, tools en features kunnen echter ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of verwijderd. Dit kan niet leiden tot claims door de gebruiker.

 

OPTIONELE TOOLS EN SOFTWARE-DIENSTEN

BvL kan de gebruiker toegang verlenen tot softwaretools en softwarediensten van derden, waarop wij geen toezicht houden en die wij ook niet controleren. De gebruiker erkent en gaat ermee akkoord dat BvL de toegang tot dergelijke softwaretools en softwarediensten aanbiedt "zoals ze zijn" en "zoals ze beschikbaar zijn" zonder garanties, toezeggingen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige ondersteuning. BvL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van optionele softwaretools en softwarediensten van derden. Elk gebruik van optionele softwaretools en softwarediensten door de gebruiker geschiedt op eigen risico en discretie van de gebruiker en de gebruiker dient ervoor te zorgen dat hij bekend is met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder de tools door de desbetreffende externe leveranciers worden verstrekt. BvL kan ook in de toekomst nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website en/of de DF-websoftware. Op deze nieuwe functies en/of dienst zijn ook deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

 

LINKS NAAR DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via het DF-systeem beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten. Links van derden op deze website kunnen leiden naar websites van derden die niet verbonden zijn met BvL. BvL is niet verantwoordelijk voor het controleren of beoordelen van de inhoud of de nauwkeurigheid en garandeert of aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor materialen of websites van derden of voor andere materialen, producten of diensten van derden. BvL is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden. De richtlijnen en praktijken van derden moeten aandachtig worden gelezen. Claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan deze derden.

 

FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN INFORMATIE

Incidenteel kan er informatie op de BvL-website, in de DF-software of service staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of omissies bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, looptijden en beschikbaarheid. BvL behoudt zich het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren.

 

VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden die in de Algemene Voorwaarden zijn vastgelegd, is het verboden de website en de DF-software of de inhoud daarvan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen aan te zetten tot het plegen van of deelnemen aan onwettige handelingen; (c) om internationale, federale, provinciale of overheidsvoorschriften, regels, wetten of plaatselijke verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) om lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, te schaden, te belasteren, kwaad te spreken, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, godsdienst, etnische afkomst, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) om virussen of andere soorten kwaadaardige code te uploaden of over te dragen die op enigerlei wijze de functionaliteit of de werking van de dienst of een aanverwante website, andere websites of het internet kunnen belemmeren; (h) om persoonsgegevens van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om spam, phishing, pharm, pretext, spider, crawl of scrape op te vangen; (j) om obscene of immorele doeleinden na te streven; of (k) om de beveiligingsfuncties van de dienst of een aanverwante website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om het gebruik van de dienst of een hiermee verbonden website te beëindigen indien in strijd wordt gehandeld met een van de bovenstaande verboden gebruiken.

 

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID; BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

BvL garandeert niet dat de beschikbaarheid en het gebruik van de dienst ononderbroken, actueel, veilig of vrij van fouten zal zijn. Een grote functionele beschikbaarheid wordt nagestreefd en is het doel van ons handelen. Systeemonderhoud, updates en/of het verhelpen van hardwarefouten kunnen o.a. ook leiden tot een onderbreking van de dienst. Wij maken u attent op het feit dat BvL van tijd tot tijd de dienst voor onbepaalde tijd kan verwijderen of de dienst te allen tijde kan onderbreken zonder voorafgaande kennisgeving. De gebruiker stemt er uitdrukkelijk mee in dat het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de DF-dienst voor eigen risico van de gebruiker is. De DF-service en alle gerelateerde producten en diensten worden ter beschikking gesteld zonder enige toezegging, garantie of voorwaarde van welke aard dan ook, uitdrukkelijk noch impliciet, met inbegrip van alle stilzwijgende garanties of voorwaarden van verhandelbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, houdbaarheid, titel en niet-inbreuk op rechten.

De aansprakelijkheid van BvL is slechts beperkt tot opzet en grove nalatigheid. BvL is niet aansprakelijk voor indirecte en gevolgschade (in het bijzonder gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, wijziging van gegevens, vervangingskosten en andere gemaakte kosten/schade) die voortvloeit uit het gebruik van het product en de dienst. Verdergaande aanspraken op schadevergoeding zijn uitgesloten. De aansprakelijkheid uit hoofde van de wet op de productaansprakelijkheid blijft onverlet. BvL aanvaardt onder meer geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een onvoldoende internetverbinding. BvL is ook niet aansprakelijk voor een te groot dataverkeer via de gebruikte SIM-kaart. Het gegevenscontract moet altijd worden afgestemd op het gebruiksgedrag. AANWIJZING: een onjuist gebruik van de data-SIM-kaart kan leiden tot meer dataverkeer. Wij garanderen niet dat de resultaten verkregen door het gebruik van de dienst altijd accuraat of betrouwbaar zijn.

De gebruiker gaat ermee akkoord BvL en hiermee verbonden personen en instellingen te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, ingediend door een derde partij die voortvloeit uit uw schending van deze Algemene Voorwaarden of de documenten waarin deze zijn opgenomen, of uw schending van wetten of de rechten van derden. Garantieclaims van de besteller vooronderstellen dat deze zijn conform § 377 HWB verschuldigde onderzoeks- en afkeuringsverplichtingen op de voorgeschreven wijze is nagekomen. Voor zover het gekochte voorwerp of een DF-dienst een gebrek vertoont, hebben wij naar onze keuze recht op nalevering in de vorm van het verhelpen van het gebrek of op het leveren van een nieuw artikel zonder gebrek. In geval van het verhelpen van het gebrek verplichten wij ons alle noodzakelijke vergoedingen met het oog op het verhelpen van het gebrek te dragen, met inbegrip van de kosten voor transport, reizen, werk en materiaal. Als de nalevering niet lukt en een vermindering in het belang van de afnemer is onredelijk, dan heeft de besteller naar zijn inzicht het recht herroeping of vermindering te eisen.

Indien wij verantwoordelijk zijn voor gebreken uitsluitend op basis van verminderde nalatigheid, dan hebben wij onverminderd recht op een geraamde vergoeding voor een nalevering. Wij garanderen na levering of na gedocumenteerde ingebruikneming de contractueel overeengekomen aard van de goederen en afwezigheid van fouten voor een periode van 12 maanden of 1.000 bedrijfsuren - afhankelijk van wat eerder komt. De inbedrijfstelling moet echter ten minste 4 weken na levering volgen. Aanduidingen van gebreken moeten onmiddellijk en schriftelijk plaatsvinden. Voorwaarde voor de uitoefening van het recht op garantie is een correct onderhoud of gebruik overeenkomstig de bedieningshandleiding, evenals het beoogde gebruik van de goederen. Bij mogelijke schending van essentiële contractuele verplichtingen zijn wij ook niet aansprakelijk bij grove nalatigheid. Aanvullende aanspraken zijn uitgesloten.

Ook elke verdergaande aansprakelijkheid op schadevergoeding dan hierboven geregeld, is uitgesloten – ongeacht de juridische aard van de geclaimde aanspraak. Dit geldt in het bijzonder voor aanspraken op schadevergoeding vanwege schuld bij het sluiten van de overeenkomst, vanwege overig plichtsverzuim of vanwege strafbare aanspraken op vergoeding van materiële schade conform § 823 van het Burgerlijk Wetboek. Voor zover de aanspraak op schadevergoeding ten opzichte van ons is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook met betrekking tot de persoonlijke aansprakelijkheid voor schadevergoeding van ons administratieve, leidende en technische personeel, onze werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en assistenten. De aansprakelijkheid voor letsel door schuld van leven, lichaam of de gezondheid blijven onverlet; dit geldt tevens voor de verplichte aansprakelijkheid onder de wetgeving op de productaansprakelijkheid. Indien uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet mogelijk is, is BvL in alle gevallen aansprakelijk voor zover de wet dat toestaat. Behoudens in het bovenstaande niet iets anders is geregeld, is aansprakelijkheid overigens uitgesloten. Alle aanspraken van de besteller, op welke juridische grond ook, verjaren na 12 maanden. Voor aanspraken op schadevergoeding gelden de wettelijke termijnen. De verjaringstermijn in het geval van uitstelling van de levering volgens §§ 478, 479 van het Burgerlijk Wetboek blijft onverlet; deze bedraagt 5 jaar gerekend vanaf de levering van de gebrekkige goederen

 

OPZEGGING

De overeenkomst wordt gesloten voor de duur van één jaar (tenzij schriftelijk anders overeengekomen). De aanvang van de overeenkomst is de factuurdatum van de factuur voor de desbetreffende eerste gebruikskosten. Bij niet tijdige of onvolledige betaling is BvL gerechtigd de levering van de DF-software of andere DF-diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat de vergoeding volledig is voldaan. Indien de licentievergoeding niet binnen de gestelde termijn wordt betaald, kan de overeenkomst na een voorafgaande aanmaning eenzijdig door BvL worden opgezegd en wordt de toegang tot het DF-systeem (inclusief de opgeslagen gegevens) geblokkeerd. De verplichtingen en verbintenissen van de partijen die vóór de opzegdatum zijn ontstaan, blijven voor alle doeleinden na de beëindiging van deze overeenkomst bestaan.

Aan het einde van de contractperiode wordt een nieuwe factuur voor de gebruiksvergoeding opgesteld. Door betaling van de factuur wordt het contract automatisch opnieuw verlengd voor de betreffende looptijd. Indien de factuur niet tijdig wordt betaald, kan de overeenkomst door BvL worden opgezegd.

 

OVERDRACHT VAN DE GEBRUIKSRECHTEN EN AUTEURSRECHTEN

De klant kan de in deze overeenkomst overeengekomen gebruiksrechten, in welke vorm dan ook, niet overdragen aan derden. Het DF-systeem en de DF-software zijn intellectueel eigendom van BvL en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Alle databanklicenties zijn eigendom van de firma BvL. Na opzegging van de gebruikersovereenkomst gaan de licenties terug naar BvL. De DF-software, DF-service en bijbehorend schriftelijk materiaal zijn auteursrechtelijk beschermd. BvL bezit de eigendom, het auteursrecht en andere industriële eigendomsrechten van de DF-software. Voor de DF-software wordt een licentie verleend, deze wordt niet verkocht. De gebruiker is aansprakelijk voor alle inbreuken op het auteursrecht van BvL of een van de leveranciers als gevolg van een schending van deze contractuele bepalingen door de gebruiker. In geval van wederverkoop verplicht de contractant de licentiehouder contractueel tot de bestaande auteursrechten en de hem verleende gebruiksrechten, alsmede tot de verplichting om in geval van inbreuk op deze rechten een schadevergoeding te betalen.

 

GEHEIMHOUDING - BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Op de overdracht van persoonsgegevens is het BvL-privacyverklaring van toepassing. Deze kan onder Bescherming persoonsgegevens worden ingezien. BvL zal alle gegevens die haar door de klant voor de gegevensverwerking worden verstrekt, in het bijzonder de op de webserver opgeslagen gegevensbestanden, alsmede alle informatie, zakelijke transacties en documenten die BvL in verband met deze overeenkomst bekend zijn, strikt vertrouwelijk behandelen. BvL zal de interne organisatie binnen haar verantwoordelijkheden zodanig organiseren dat deze voldoet aan de eisen van gegevensbescherming. Deze verplichting bestaat ook na beëindiging van de overeenkomst. Machinegerelateerde gegevens worden door BvL verzameld en beheerd om de support te optimaliseren en te vereenvoudigen, storingen te diagnosticeren, problemen op te lossen en verbeteringen aan te brengen. Met uitdrukkelijke toestemming van de klant kan BvL door middel van toegang op afstand toegang krijgen tot de gegevens van de klant om in geval van storing het systeem te herstellen. De hierbij verkregen gegevens worden niet opgeslagen.

Het aan de gebruiker toegewezen systeemgedeelte is met een wachtwoord beveiligd tegen toegang door derden. De vertrouwelijke behandeling van gegevens van klanten heeft de hoogste prioriteit. BvL gebruikt daarom beveiligingsmechanismen om de gegevens van klanten te beschermen en verplicht zich om de gegevens van klanten vertrouwelijk - met name in ondersteuningsgevallen - te behandelen en deze verplichting ook aan haar medewerkers op te leggen. BvL wijst er uitdrukkelijk op dat de dienst niet bedoeld is voor de opslag van persoonsgegevens en dat de verwerking ervan door de software is verboden.

 

SUPPORT

BvL zal de contractant support bieden bij de geleverde DF-dienst. Support is gedefinieerd als telefonische of schriftelijke (bv. fax, e-mail, web, …) ondersteuning vanuit de kantoorruimten van BvL. Het doel van de support is de gebruiker in staat te stellen individuele gebruiksgevallen naar behoren uit te voeren en problemen zelf te verhelpen of te omzeilen. De support is geen algemene instructie en vervangt geen opleiding in het gebruik.

BvL verleent in het kader van de support ondersteuning op afstand indien de klant voldoet aan de door BvL hiervoor gespecificeerde IT-eisen (minimaal DSL met een uploadsnelheid van 2048 kBit) en BvL hiervoor door de gebruiker is gemachtigd. In de algemene supportovereenkomst zijn geen reactie-, antwoord- of mogelijke oplossingstijden overeengekomen. BvL zal echter proberen prioriteit te geven aan supportverzoeken op basis van urgentie en belang.

 

BEVOEGDE RECHTBANK - PLAATS VAN UITVOERING - ANDERS

In het geval dat een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar blijkt te zijn, zal een dergelijke bepaling niettemin uitvoerbaar zijn voor zover toegestaan door de geldende wetgeving en zal het onuitvoerbare gedeelte geacht worden te zijn gescheiden van deze Algemene Voorwaarden, waarbij een dergelijke bepaling de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen niet beïnvloedt.

Indien de klant handelaar of ondernemer is, bepaalt de vestigingsplaats van ons hoofdkantoor de plaats van de bevoegde rechtbank; wij hebben echter het recht de besteller tevens bij de rechtbank in zijn woonplaats aan te klagen. Hier geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland; toepassing van het VN-kooprecht is uitgesloten. Als het contract of de opdrachtbevestiging geen andere regeling vermeldt, is onze zetel tegelijk ook plaats van uitvoering. De partijen verbinden zich ertoe niet voldoende geregelde punten vriendschappelijk zo goed mogelijk te regelen met het oog op een langdurige samenwerking in wederzijds belang.