bvl image

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

§ 1. Algemeen

§ 1.1. Uitsluitend onze algemene voorwaarden zijn van toepassing; Strijdige of van onze inkoopvoorwaarden afwijkende algemene voorwaarden van de leverancier worden door ons niet erkend, behalve als wij met de geldigheid ervan uitdrukkelijk schriftelijk hebben toegestemd. De inontvangstneming van goederen of diensten van de leverancier (hierna: voorwerp van de overeenkomst) of de betaling ervan betekent geen toestemming.

§ 1.2. Deze inkoopvoorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige transacties met de lasthebber.

 

§ 2. Sluiten van de overeenkomst en wijzigen van de overeenkomst

§ 2.1. De basis voor het sluiten van de koopovereenkomst is een door ons aan de lasthebber gerichte offerte en de opdrachtbevestiging door hem of een bestelling door ons als antwoord op een schriftelijke offerte van de lasthebber.

§ 2.2. Bestellingen, overeenkomsten en leveringen op afroep alsmede wijzigingen en aanvullingen daarop, moeten schriftelijk worden vastgelegd.

§ 2.3. Mondelinge afspraken van welke aard dan ook - met inbegrip van latere wijzigingen van en aanvullingen op onze inkoopvoorwaarden - vereisen onze schriftelijke bevestiging om van kracht te zijn. Alleen schriftelijke bestellingen zijn juridisch bindend.

§ 2.4. Aan de schriftelijke vorm wordt ook voldaan door gegevensoverdracht op afstand of fax.

§ 2.5. Leveringen op afroep in het kader van bestel- en afroepplanning worden bindend indien de leverancier niet binnen drie werkdagen na ontvangst bezwaar maakt.

§ 2.6. De leverancier is verplicht de erkende regels van de techniek, alle van toepassing zijnde voorschriften (bijv. DIN, VDE, TWEE, VDI, ElektroV, enz.) alsmede alle eisen van toezichthoudende autoriteiten en beroepsverenigingen met betrekking tot de geleverde producten na te leven.

§ 2.7. De partijen sluiten alle mogelijkheden van stilzwijgende sluiting van de overeenkomst, waarin de wet voorziet, uit.

§ 2.8. Behoefteprognoses en andere informatie over verwachte hoeveelheden van ons voor een bepaalde periode zijn niet bindend en vormen geen verplichting.

§ 2.9. Indien de lasthebber de offerte niet binnen de door ons in de offerte gestelde termijn aanvaardt, hebben wij het recht bezwaar te maken.

§ 2.10. Indien door de lasthebber in de offerte wijzigingen worden aangebracht, wordt de overeenkomst door ons samen met de opdrachtbevestiging met deze wijzigingen gesloten. De overeenkomst komt pas tot stand door de overeenkomstige orderbevestiging en inontvangstneming door ons.

§ 2.11. Kostenramingen, eerste monsters en monsters in het algemeen zijn bindend en hoeven niet te worden vergoed, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

§ 3. Facturen, prijsstelling en betalingsvoorwaarden

§ 3.1. De in de overeenkomst vastgelegde prijs is bindend en mag niet eenzijdig om welke reden dan ook worden verhoogd. Indien er geen speciale afspraken zijn gemaakt, worden de prijzen opgevat als "delivered duty paid" (DDP volgens Incoterms 2010) inclusief verpakking en andere bijkomende kosten. De prijs wordt over het algemeen samen met de BTW aangegeven. Wijzigingen worden expliciet vermeld. Wisselkoers- en valutaschommelingen alsmede bankkosten zijn voor rekening van de leverancier.

§ 3.2.  Indien geen speciale afspraken zijn gemaakt, moet de factuur worden voldaan binnen 14 dagen met een korting van 3% of binnen 60 dagen zonder korting vanaf de vervaldag van de betalingsvordering. Facturen kunnen slechts worden verwerkt indien deze - volgens de specificaties van onze bestelling - het daarin vermelde ordernummer vermelden; de leverancier is verantwoordelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit het niet nakomen van deze verplichting, tenzij hij aantoont dat hij daarvoor niet verantwoordelijk is.

§ 3.3. Indien een aanbetaling is overeengekomen, geschiedt de betaling uitsluitend tegen ontvangst van een onvoorwaardelijke bankgarantie van een erkende Duitse bank, betaalbaar op eerste verzoek. De garantie geldt voor de bruto waarde en is beperkt tot de overeengekomen leveringsdatum plus 60 dagen. De kosten voor deze bankgarantie zijn voor rekening van de leverancier. De bankgarantie wordt aan BvL teruggegeven onmiddellijk nadat het leveringsvoorwerp vrij van gebreken en bedrijfsklaar aan BvL is overgedragen.

§ 3.4. Leveranciers, waarmee wij vaste zakenrelaties onderhouden, zijn verplicht ons tijdig te informeren indien de bekende en gebruikelijke prijzen stijgen. Dit geldt met name ook voor niet bestelde of bevestigde goederen of voor toekomstige leveringen die uit de leveringsrelatie voortvloeien.

§ 3.5. De prijzen gelden uitsluitend in euro.

 

§ 4. Levering, vertraging van de levering, verzending

§ 4.1. Afwijkingen van onze overeenkomsten en orders zijn slechts toegestaan met onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

§ 4.2. De levering geschiedt overeenkomstig de bestelling of een latere instructie door ons op de overeengekomen data. De overeengekomen data en termijnen zijn bindend. De ontvangst van de goederen door ons is bepalend voor de naleving van de leveringsdatum of -termijn. Indien geen speciale afspraken zijn gemaakt, vindt de levering DDP (volgens Incoterms 2010) plaats. De leverancier draagt het materiële risico tot de inontvangstneming van de goederen door ons of onze gemachtigden op de plaats waar de goederen overeenkomstig de bestelling moeten worden geleverd. Indien iets anders dan levering "franco werk" (DDP volgens Incoterms 2010) is overeengekomen, dient de leverancier de goederen tijdig ter beschikking te stellen, met inachtneming van de met de vervoerder overeen te komen tijd voor verlading en verzending. Indien een prijs EXW of FCA is overeengekomen, betalen wij enkel de goedkopere vrachtkosten. Verlies, transportgevaar resp. breukgevaar alsmede alle verzekeringen zijn voor rekening van de leverancier.

§ 4.3. De lasthebber deelt eventuele wijzigingen van de data onverwijld mee. Indien de leverancier moeilijkheden voorziet met betrekking tot de productie, de levering van grondstoffen, de naleving van de leveringsdatum of soortgelijke omstandigheden die hem zouden kunnen belemmeren om tijdig of in de overeengekomen kwaliteit te leveren, zal de leverancier onze bestellende afdeling hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

§ 4.4. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de leverancier automatisch in verzuim.

§ 4.5. Vijf dagen na het ontstaan van de vertraging in de levering (respijtperiode) hebben wij het recht een geldboete in te houden. In geval van vertraging in de levering hebben wij het recht een contractuele boete te eisen van 0,5% van de vertraagde levering/dienst per begonnen werkweek, met een maximum echter van niet meer dan 5% van de totale orderwaarde. De voorbehouden contractuele boete sluit niet uit dat wij op grond van algemene beginselen schadevergoeding kunnen eisen. De onvoorwaardelijke inontvangstneming van de vertraagde levering of dienst betekent niet dat afstand wordt gedaan van de vorderingen tot schadevergoeding, waarop wij wegens de vertraagde levering of dienst recht hebben; dit geldt tot volledige betaling van de door ons voor de betreffende levering of dienst verschuldigde vergoeding.

§ 4.6. Deelleveringen zijn in het algemeen niet toegestaan, tenzij wij daarmee uitdrukkelijk hebben ingestemd of deze voor ons redelijk zijn.

§ 4.7. De lasthebber is verplicht op alle verzendingsdocumenten en leveringsbonnen het exacte bestel-, artikel- of documentnummer van ons of een ander door ons in de overeenkomst vermeld nummer te vermelden; indien hij dit nalaat, zijn wij niet verantwoordelijk voor de daaruit voortvloeiende vertragingen in de verwerking.

§ 4.8. Leveranciers, waarmee wij vaste zakenrelaties onderhouden, zijn verplicht ons tijdig te informeren indien de bekende en gebruikelijke levertijden meer dan 20% afwijken. Dit geldt met name ook voor niet bestelde of bevestigde goederen of voor toekomstige leveringen die uit de leveringsrelatie voortvloeien.

 

§ 5. Kwaliteit, onderzoek i.v.m. gebreken, claims i.v.m. gebreken

§ 5.1. De goederen dienen aan de desbetreffende stand van de techniek en de specifiek gemaakte kwaliteitsafspraken te voldoen.

§ 5.2. De lasthebber dient de kwaliteit van de aan ons te leveren producten voortdurend af te stemmen op de nieuwste stand van de techniek en ons op de hoogte te stellen van eventuele mogelijkheden tot verbetering en technische wijzigingen. Indien de leverancier bedenkingen heeft bij de door ons gevraagde wijze van uitvoering, dient hij ons daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

§ 5.3. Hij is tevens verantwoordelijk voor de kwaliteit van het gebruikte materiaal, een vakkundige constructie en uitvoering van de door hem geleverde goederen alsmede voor de gespecificeerde of overeengekomen prestaties. Leveranciers met wie wij een vaste zakelijke relatie hebben, zijn verplicht ons tijdig te informeren indien zij voornemens zijn om product- of proceswijzigingen alsmede wijzigingen in de technische omstandigheden met betrekking tot bij ons gekochte producten aan te brengen.

§ 5.4. De leverancier moet zijn productieprogramma's onmiddellijk aanpassen, zodra de volgens onze tekeningen te vervaardigen onderdelen in kwaliteit, afmetingen of andere kenmerken veranderen. Indien de leverancier niettemin onderdelen vervaardigt volgens oude tekeningen of specificaties, dan is de leverancier verplicht deze onderdelen onmiddellijk aan te passen, nieuwe onderdelen te leveren of ons de kosten te vergoeden van de in ons bedrijf noodzakelijke aanpassingen.

§ 5.5. De wettelijke voorschriften (§§ 377, 381 HGB) zijn van toepassing op de handelsplicht tot inspectie en kennisgeving van gebreken, met inachtneming van het volgende: Onze verplichting tot inspectie is beperkt tot gebreken die bij externe inspectie en bij onze kwaliteitscontrole tijdens de steekproefprocedure aan het licht komen (bijv. duidelijke kwaliteitsgebreken, transportschade, verkeerde en te weinig geleverde producten). Indien een afname is overeengekomen, bestaat er geen verplichting tot inspectie. Verder hangt het af van de mate, waarin een inspectie in het kader van de normale bedrijfsvoering haalbaar is, rekening houdend met de omstandigheden van het individuele geval. Onze verplichting tot kennisgeving van later ontdekte gebreken blijft onverlet. Gebreken moeten onmiddellijk na ontdekking door ons worden gemeld. In zoverre ziet de leverancier af van het bezwaar tegen een te late melding van gebreken.

§ 5.6. De wettelijke bepalingen inzake materiële gebreken en eigendomsgebreken zijn van toepassing, tenzij hieronder anders is bepaald.

§ 5.7. Indien de lasthebber niet binnen 3 werkdagen na een verzoek van ons tot herstel van de gebreken is overgegaan en de gebreken niet binnen een termijn van nogmaals 3 werkdagen heeft hersteld, zijn wij gerechtigd de gebreken op kosten van de lasthebber zelf te herstellen of door derden te laten herstellen. Afhankelijk van het soort gebrek en de inspanning die nodig is om het te verhelpen, kan de termijn voor het verhelpen van het gebrek bij een verzoek aan de leverancier door ons worden verlengd. Dit vereist wederzijdse instemming.

§ 5.8. Indien de leverancier niet onmiddellijk na ons verzoek begint met het verhelpen van het gebrek, hebben wij in dringende gevallen, met name om acuut gevaar af te wenden of grote schade te voorkomen, het recht om dit zelf uit te voeren of op kosten van de leverancier door een derde te laten uitvoeren.

§ 5.9. Indien wij door de gebrekkige levering van het voorwerp van de overeenkomst kosten moeten maken, in het bijzonder transport-, reis-, arbeids-, montage-, demontage-, materiaalkosten of kosten voor een inspectie van inkomende goederen die de gebruikelijke omvang overschrijdt, dan dient de leverancier deze kosten te dragen..

§ 5.10. Wij behouden ons het recht voor om aan de leverancier voor elke afzonderlijke klacht een onkostenvergoeding in rekening te brengen.

§ 5.11. Vorderingen wegens gebreken verjaren - behalve in geval van bedrog - na drie jaar, tenzij de zaak overeenkomstig het gebruikelijke gebruik voor een bouwwerk is gebruikt en het gebrek ervan heeft veroorzaakt. De verjaringstermijn begint met de levering van het voorwerp van de overeenkomst aan de eindgebruiker.

§ 5.12. Indien de leverancier aan zijn verplichting tot nakoming achteraf voldoet door middel van een vervangende levering, begint de verjaringstermijn voor de als vervanging geleverde goederen opnieuw te lopen na de levering hiervan, tenzij de leverancier zich bij de nakoming achteraf uitdrukkelijk en toepasselijk het recht heeft voorbehouden om de vervangende levering slechts te verrichten als gebaar van goede wil, ter voorkoming van geschillen of in het belang van de voortzetting van de leveringsrelatie.

§ 5.13. Indien vorderingen van welke aard ook tegen ons worden ingesteld en indien deze vorderingen te wijten zijn aan gebreken in door de lasthebber vervaardigde of geleverde zaken, is de lasthebber verplicht deze schadevorderingen te dekken.

 

§ 6. Reserveonderdelen

§ 6.1. De leverancier is verplicht reserveonderdelen voor de aan ons geleverde producten gedurende ten minste 15 jaar na levering in voorraad te houden.

§ 6.2. Indien de leverancier voornemens is de productie van onderdelen voor de aan ons geleverde producten te staken, zal hij ons onmiddellijk na de beslissing tot staking daarvan in kennis stellen. Behoudens lid 1 moet dit besluit tenminste twaalf maanden voor de beëindiging van de productie worden genomen. 

 

§ 7. Vertrouwelijkheid

§ 7.1. Alle door ons toegankelijk gemaakte zakelijke, marktrelevante of technische informatie (met inbegrip van kenmerken die kunnen worden ontleend aan overhandigde voorwerpen, documenten of software en andere kennis of ervaring) moet voor derden geheim worden gehouden zolang en voor zover deze niet aantoonbaar algemeen bekend is en mag in het eigen bedrijf van de leverancier alleen ter beschikking worden gesteld aan die personen die noodzakelijkerwijs bij het gebruik ervan voor de levering aan ons betrokken moeten zijn en die eveneens tot geheimhouding verplicht zijn; deze informatie blijft exclusieve eigendom. Deze informatie mag niet worden gereproduceerd of commercieel worden gebruikt zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming - behalve voor leveringen aan ons. Op ons verzoek moet alle van ons afkomstige informatie (met inbegrip van eventueel gemaakte kopieën of registraties) en in bruikleen gegeven voorwerpen onmiddellijk en volledig aan ons worden teruggegeven of worden vernietigd. Wij behouden ons alle rechten op dergelijke informatie voor (inclusief auteursrechten en het recht om industriële eigendomsrechten aan te vragen, zoals octrooien, gebruiksmodellen, halfgeleiderbescherming, enz.) . Voor zover deze door derden voor ons toegankelijk zijn gemaakt, geldt deze reservatie ook ten gunste van deze derden. Dit omvat met name ook informatie over financiën, vakkennis, bedrijfsstrategieën, marktgegevens, aantallen eenheden, enz.

§ 7.2. Producten die zijn vervaardigd volgens door ons ontworpen documenten, zoals tekeningen, modellen en dergelijke, of volgens onze vertrouwelijke informatie of met ons gereedschap of gekopieerd gereedschap, mogen niet door de leverancier zelf worden gebruikt, noch aan derden worden aangeboden of geleverd.

§ 7.3. De lasthebber dient het sluiten sluiting van de overeenkomst als vertrouwelijk te behandelen.

§ 7.4. Hij mag ons alleen met onze schriftelijke toestemming als referentie naar derden noemen. 

 

§ 8. Verklaringen over de oorsprong van de geleverde goederen

§ 8.1. Indien nodig verstrekt de lasthebber ons verklaringen of andere door de douane of andere autoriteiten vereiste documenten met betrekking tot de oorsprong van de goederen.

§ 8.2. De lasthebber zal ons alle kosten en uitgaven vergoeden die het gevolg zijn van onvolledige of onjuiste verklaringen.

 

§ 9. Productaansprakelijkheid

§ 9.1. Indien tegen ons een vordering op grond van productaansprakelijkheid wordt ingesteld, is de leverancier verplicht ons tegen dergelijke vorderingen te vrijwaren indien en voor zover de schade is veroorzaakt door een gebrek in het door de leverancier geleverde voorwerp van de overeenkomst. In gevallen van schuldaansprakelijkheid geldt dit echter alleen als de leverancier in gebreke is gebleven. Indien de oorzaak van de schade binnen de verantwoordelijkheid van de leverancier ligt, moet hij aantonen dat hem geen schuld treft.

§ 9.2. In de gevallen van § 9.1. draagt de leverancier alle kosten en uitgaven, met inbegrip van de kosten van een eventuele rechtsvordering.

§ 9.3. Voor het overige zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

§ 9.4. Voorafgaand aan een terugroepactie die geheel of gedeeltelijk het gevolg is van een gebrek in het door de leverancier geleverde voorwerp van de overeenkomst, zullen wij de leverancier informeren, hem in de gelegenheid stellen mee te werken en met hem van gedachten wisselen over een efficiënte uitvoering, tenzij het informeren of meewerken van de leverancier wegens bijzondere spoed niet mogelijk is. Voor zover een terugroepactie het gevolg is van een gebrek in het door de leverancier geleverde voorwerp van de overeenkomst, draagt de leverancier de kosten van de terugroepactie.

 

§ 10. Wet op minimumloon

§ 10.1. Volgens de Duitse wet tot regeling van een algemeen minimumloon - Mindestlohngesetz (MiLoG) - geldt in Duitsland sinds 1 januari 2015 een landelijk minimumloon voor werknemers. Voor ons als bedrijf betekent dit dat wij verplicht zijn om bij het gunnen van opdrachten alleen te werken met bedrijven die aan deze wet voldoen.

§ 10.2. Door een opdracht aan te nemen, bevestigt u dat u uw werknemers het huidige wettelijk geldende minimumloon betaalt. Indien u ook gebruik maakt van een onderaannemer, bent u verplicht ook van de onderaannemer een overeenkomstige verbintenisverklaring te vragen.

§ 10.3. Bovendien eisen wij dat u ons vrijwaart van alle aanspraken van derden in de zin van § 13 MiLoG of § 14 AentG (Arbeitnehmer-Entsendegesetz = wet op gedetacheerde werknemers) die gebaseerd zijn op een schending van de verplichting tot betaling van een minimumloon of op een schending van de verplichting van onderaannemers in opdracht van de wet op het minimumloon. Deze verplichting tot vrijwaring geldt uitdrukkelijk ook voor vorderingen van socialezekerheidsorganen en belastingautoriteiten.

 

§ 11. Overmacht

§ 11.1. Overmacht, bedrijfsstoringen buiten onze schuld, oproer, overheidsmaatregelen en andere onvermijdelijke gebeurtenissen ontslaan ons van de verplichting tot tijdige aanvaarding voor de duur van hun optreden. Tijdens dergelijke gebeurtenissen en binnen twee weken na het einde ervan zijn wij - behoudens onze overige rechten - gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen, voor zover deze gebeurtenissen niet van onbeduidende duur zijn en onze behoeften aanzienlijk worden verminderd doordat wij de goederen daardoor elders moeten betrekken.

§ 11.2. De bepalingen van § 11.1. zijn eveneens van toepassing in geval van arbeidsconflicten.

 

§ 12. Eigendomsrechten

§ 12.1. De leverancier garandeert dat in verband met zijn levering geen inbreuk wordt gemaakt op eigendomsrechten van derden in landen van de Europese Unie, Noord-Amerika of andere landen waar hij de producten vervaardigt of laat vervaardigen.

§ 12.2. De leverancier is verplicht ons te vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens ons wegens de in lid 1 bedoelde inbreuk op industriële eigendomsrechten en ons alle in verband met deze aanspraak noodzakelijke kosten te vergoeden. Deze aanspraak bestaat ongeacht enige schuld van de leverancier.

 

§ 13. Compliance

§ 13.1. Compliance betekent naleving van wetten, voorschriften en interne instructies.
Deze richtlijn geldt voor al onze werknemers en voor onze klanten en leveranciers.

§ 13.2. De leverancier verplicht zich de respectieve wettelijke voorschriften inzake de omgang met werknemers, milieubescherming en arbeidsveiligheid na te leven en zich in te spannen om de nadelige gevolgen voor mens en milieu bij zijn activiteiten te beperken. Hiervoor zal de leverancier binnen het kader van zijn mogelijkheden een managementsysteem volgens DIN ISO 9001 of vergelijkbaar opzetten en verder ontwikkelen.

§ 13.3. Der leverancier verplicht zich om

 • geen enkel persoonlijk voordeel aan binnenlandse of buitenlandse ambtenaren aan te bieden, te beloven of toe te kennen voor het verrichten of nalaten van een ambtsverrichting.
 • geen onwettige persoonlijke voordelen aan te bieden, te beloven of toe te kennen aan werknemers of vertegenwoordigers van binnenlandse of buitenlandse bedrijven.
 • geen daden van omkoping te laten uitvoeren met behulp van anderen, bijvoorbeeld familieleden, vrienden, agenten, adviseurs, planners en bemiddelaars.
 • geen onwettige handelingen van andere personen te ondersteunen.


§ 13.4. Wij verwachten van onze leveranciers:

 • naleving van alle geldende wetten
 • het zich onthouden van corruptie
 • inachtneming van de mensenrechten
 • naleving van de wetten tegen kinderarbeid
 • inachtneming van de wettelijke regelingen van het internationaal economisch verkeer
 • naleving van de export- en importverboden alsmede van de embargobepalingen
 • bescherming van de gezondheid en veiligheid van alle medewerkers
 • naleving van de relevante nationale wetten en internationale normen m.b.t. bedrijfsveiligheid, milieubescherming en bescherming van persoonsgegevens.
 • dat deze punten ook in de eigen toeleveringsketen worden toegepast en nageleefd


§ 13.5. Indien een leverancier herhaaldelijk en/of ondanks een desbetreffende instructie in strijd met de wet handelt en niet bewijst dat de wetsovertreding voor zover mogelijk is verholpen en dat passende voorzorgsmaatregelen zijn genomen om wetsovertredingen in de toekomst te voorkomen, of herhaaldelijk en ondanks een aanmaning de bovengenoemde Compliance-voorschriften overtreedt, behouden wij ons het recht voor ons uit bestaande overeenkomsten terug te trekken of deze onmiddellijk te beëindigen. 

 

§ 14. Plaats van uitvoering

§ 14.1. De plaats van uitvoering voor levering en dienstverlening is de door ons aangewezen plaats van ontvangst van de goederen. 

 

§ 15. Algemene bepalingen

§ 15.1. Indien enige bepaling van deze voorwaarden en de gemaakte nadere afspraken ongeldig is of wordt, tast dit de geldigheid van de overige voorwaarden niet aan.